Sinustako poliisi? Monimuotoisella rekrytoinnilla haetaan romaneita poliisien riviin

23.08.2021

Järjestämme yhdessä romanijärjestöjen kanssa sinustako poliisi -keskustelutilaisuuden. Tule juttelemaan aiheesta vapaamuotoisesti kahvikupin äärelle torstaina 26.8.2021 klo 18-20 Naisten Kulman tiloihin, osoitteeseen Kinaporinkatu 2 C.Osallistua voi myös etänä Teamsin kautta (linkki lopussa).

Pohditaan yhdessä, miten voisimme edistää poliisin monimuotoisuutta ja kerromme samalla poliisin työtehtävien monipuolisuudesta, koulutuksesta ja pääsykoeprosessista.

Kansalaisten ja poliisin välinen luottamus on olennainen osa turvallista oikeusvaltiota ja poliisin toiminnan hyväksyttävyyttä. Tästä näkökulmasta on olennaista, että poliisilla on hyvä ja luottamusta rakentava yhteys myös taustoiltaan erilaisiin etnisiin ja monikulttuurisiin henkilöihin, yhteisöihin ja vähemmistöjen edustajiin. Poliisilla tulee olla myös kyky palvella ja kohdella kaikkia kansalaisia yhdenvertaisesti, ymmärtää erilaisia taustoja ja kieliä sekä moninaista yhteiskuntaa.

Poliisi on kaikkia varten ja näin jokaisen tulisi myös voida kokea. Jos poliisi edustaa vain enemmistöä, on vaarana, että vähemmistöryhmien luottamus poliisiin kärsii. Poliisin henkilöstön halutaan olevan läpileikkaus väestöstä ja kuvastavan koko yhteiskuntaa monimuotoisesti.

Monimuotoisemman poliisiorganisaation eteen on tehty jo pitkään työtä, mutta erityisesti viime vuodesta lähtien poliisissa on entistä enemmän panostettu erilaisista taustoista tulevien henkilöiden rekrytoimiseksi poliisiopintoihin. Perinteinen rekrytointi ei ole riittävän tehokkaasti tavoittanut vähemmistöryhmiin kuuluvia. Nyt vähemmistöryhmille kohdennetun rekrytoinnin ja tiivistetyn yhteistyön avulla voidaan toivottavasti paremmin ratkoa rekrytointiin liittyviä haasteita, käydä avointa keskustelua sekä välittää oikeaa tietoutta poliisin työstä ja poliisiorganisaatiosta työnantajana. Poliisiorganisaatiossa työskentelee myös paljon siviilihenkilöitä erilaisissa tehtävissä. Näihin tehtäviin ei vaadita poliisikoulutusta, eikä näissä tehtävissä työskennellä virkapuvussa.

Suomen romanit on eräs vähemmistöryhmä, jonka edustajia poliisissa kaivataan. Taustastaan huolimatta jokainen poliisi palvelee kansalaisia samojen periaatteiden mukaisesti.Lisätietoja antaa:

Johanna Guessous
komisario
Poliisihallitus
p. 0295 47 0605,
johanna.guessous@poliisi.fi

Teams-linkki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzBkNWI4YWYtMTk0Ny00ZjUzLTliZjYtOTZhNDdkYTgyN2Iy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ddc32da8-3db2-42a2-a1da-2c21684738b8%22%2c%22Oid%22%3a%22778a807b-e6bd-49fe-add2-b1f4a235fcdc%22%7d